Home » Node
Khóa học Cung cấp những bài giảng và phương pháp học lập trình IOS cơ bản và dễ hiểu để người học có cái nhìn tổng quát nhất đến môi trường làm việc sau này.


Sau khoá học học viên có thể lập trình căn bản để thử sức những vị trí: fresher và junior ở các công ty phần mềm. Sau khóa học, học viên có thể:

 • Tự xây dựng một ứng dụng iOS: app thời tiết; app lịch, app đặt phòng, app bán hàng

Tự upload ứng dụng lên Apple Store

Updating ....

Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và lập trình như cơ sở dữ liệu và giải thuật, lập trình hướng đối tượng.

Khoá học cơ bản này chia thành 5 phần:

Phần 1: Giới thiệu tổng quan về nghề lập trình IOS

Bài 1: Tại sao chọn lập trình IOS

 • Tại sạo chọn lập trình IOS
 • Chuẩn bị gì để học lập trình IOS
 • Quyết đị

tên công ty

nh học Objective C hay Swift

 

Bài 2: How does an app work?

 • App IOS khởi động như thế nào?
 • Life cycle app (Các trạng thái hoạt động của app)

Bài 3: Giao diện người dùng (UI)

 • Giới thiệu về giao diện người sử dụng User Interface
 • Tại sao nó lại quan trọng?
 • Cách để tạo 1 app thân thiện đối với người sử dụng
 • Các tool để làm giao diện người dùng: photoshop, sketch...

Bài 4: Giới thiệu về IOS 13 và ngôn ngữ Swift 5.1

 • Ngôn ngữ mới Swift khác gì so với Objective C
 • Swift trải qua bao nhiêu phiên bản.
 • Lợi ích gì khi học Swift mới

Phần 2: Giới thiệu tổng quan về IDE Xcode

 • Giới thiệu App Store. tạo tài khoản apple ID và cài đặt Xcode 11.3.1
 • Giới thiệu qua các công cụ cơ bản và màn hình làm việc trên Xcode
 • Làm quen với Simulator trên Xcode
 • Build demo trên máy ảo và hướng dẫn build trên máy thật
 • Nếu xong thì cách build app lên AppStore như thế nào?
 • Viết ứng dụng đầu tay Hello World

Phần 3: Lập trình giao diện cho app

 • Làm việc với Xcode storyboard và Interface Builder
 • Giới thiệu các thành phần giao diện đồ họa trong UIKit Framework: UILabel, UITextField, UISwitch, UIButton...
 • Cách để auto

tên công ty

layout, Responsive UI

 

Phần 4: Đào tạo ngôn ngữ Swift căn bản

Bài 1: Kiểu dữ liệu, biến hằng trong ngôn ngữ Swift

- Khai báo biến trong Swift

- Khai báo hằng trong Swift

- Kiểu dữ liệu cơ bản

Bài 2: Toán tử trong lập trình Swift

Bài 3: Các lệnh điều kiện rẽ nhánh: if. else, guare else, switch case

* Kiểm tra kiến thức: Làm ứng dụng "máy tính bỏ túi trên IOS"

Bài 4: Vòng lặp: for, foreach, while

Bài 5: Giới thiệu về Mảng:

 • Mảng một chiều
 • Mảng 2 chiều
 • khai báo mảng: [] và Array<>
 • Cách truy xuất phần tử trong mảng
 • Cách lấy ra phần tử theo từng mục đích
 • Thêm bớt phần tử trong mảng

Bài 6: Cách làm việc Dictionary trong swift

Bài 7: Sử dụng JSON trong IOS: Sử dụng gói JSON result, phân tích chúng, tạo Dictionary và đưa những thông tin đó vào Table View

 • Kiểm tra kiến thức: làm một ứng dụng "thương mại điện tử đơn giản trên IOS"

với các chức năng cơ bản như:

 1. Load được danh sách các sản phẩm đang bán
 2. View chi tiết khi người dùng click vào 1 sản phẩm trên quầy

Bài 8: Xử lý error handling trong Swift

Bài 9: Giới thiệu UIAlertController

Bài 10: Giới thiệu NSTimer, NSRunLoop

 • Kiểm tra kiến thức: Tạo một ứng dụng "bộ đếm nhị phân"

Ứng dụng có 2 chức năng:

 1. Cài đặt thời gian
 2. Đếm thời gian đã cài đặt
 3. Khi hết thời gian cài đặt thì show lên màn hình một hình ảnh ngộ nghĩnh

Ứng dụng có 2 nút setting và start

Bài 11: Học về animation

Bài 12: Tìm hiểu về các loại Collection data trong Swift

 • Các loại cấu trúc dữ liệu: Array, Dictonary, Set
 • Đo tốc độ phức tạp của từng loại
 • Và lưu ý khi sử dụng trong từng trường hợp cụ thể

Phần 5: Dự án

Học viên tùy chọn các dự án làm app sau:

 • App dự báo thời tiết
 • App lịch
 • App đặt phòng khách sạn
 • App bán hàng online

 

Tổng thời lượng: 60 giờ

Updating ....
Khóa học cung cấp kiến thức cho các chuyên gia CNTT về cách:

 • Quản lý Azure subscriptions
 • Bảo mật quá trình xác thực
 • Quản trị hạ tầng hệ thống
 • Cấu hình virtual networking
 • Kết nối giữa hệ thống Azure và hệ thống nội bộ
 • Quản lý lưu lượng mạng
 • Triển khai giải pháp lưu trữ
 • Quản trị hệ thống máy ảo (Khởi tạo, auto scale...)
 • Triển khai Web apps và Containers
 • Sao lưu và chia sẻ dữ liệu
 • Giám sát toàn bộ hệ thống

Updating ....

Khóa học này dành cho các Quản trị viên Azure. Quản trị viên Azure triển khai, quản lý và giám sát quá trình xác thực, các chính sách, hệ thống lưu trữ, hệ thống máy ảo và mạng ảo trên môi trường đám mây.

 

Vai trò công việc: Administrator – Quản trị viên

 

Chứng chỉ: AZ-104

 • Học viên cần có kinh nghiệm về hệ điều hành, ảo hóa, hạ tầng đám mây, cấu trúc lưu trữ và mạng máy tính.
 • Hiểu về các công nghệ ảo hóa nội bộ như: Máy ảo, mạng ảo, đĩa cứng ảo.
 • Hiểu về cấu hình mạng như: TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), Tường lửa, và các công nghệ mã hóa.
 • Hiểu về các khái niệm trong hệ thống Active Directory như: Domains, forests, domain controllers, replication, Kerberos protocol và LDAP.
 • Hiểu về giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu.

Module 1: Identity

In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups.

Lessons

 • Azure Active Directory
 • Users and Groups

Lab : Manage Azure Active Directory Identities

After completing this module, students will be able to:

 • Secure and manage identities with Azure Active Directory.
 • Implement and manage users and groups.

Module 2: Governance and Compliance

In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control.

Lessons

 • Subscriptions and Accounts
 • Azure Policy
 • Role-based Access Control (RBAC)

Lab : Manage Subscriptions and RBAC

Lab : Manage Governance via Azure Policy

After completing this module, students will be able to:

 • Implement and manage Azure subscriptions and accounts.
 • Implement Azure Policy, including custom policies.
 • Use RBAC to assign permissions.

Module 3: Azure Administration

In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates. This module includes:

Lessons

 • Azure Resource Manager
 • Azure Portal and Cloud Shell
 • Azure PowerShell and CLI
 • ARM Templates

Lab : Manage Azure resources by Using the Azure Portal

Lab : Manage Azure resources by Using ARM Templates

Lab : Manage Azure resources by Using Azure PowerShell

Lab : Manage Azure resources by Using Azure CLI

After completing this module, students will be able to:

 • Leverage Azure Resource Manager to organize resources.
 • Use the Azure Portal and Cloud Shell.
 • Use Azure PowerShell and CLI.
 • Use ARM Templates to deploy resources.

Module 4: Virtual Networking

In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS.

Lessons

 • Virtual Networks
 • IP Addressing
 • Network Security groups
 • Azure Firewall
 • Azure DNS

Lab : Implement Virtual Networking

After completing this module, students will be able to:

 • Implement virtual networks and subnets.
 • Configure public and private IP addressing.
 • Configure network security groups.
 • Configure Azure Firewall.
 • Configure private and public DNS zones.

Module 5: Intersite Connectivity

In this module, you will learn about intersite connectivity features including VNet Peering, Virtual Network Gateways, and Site-to-Site Connections.

Lessons

 • VNet Peering
 • VPN Gateway Connections
 • ExpressRoute and Virtual WAN

Lab : Implement Intersite Connectivity

After completing this module, students will be able to:

 • Configure VNet Peering.
 • Configure VPN gateways.
 • Choose the appropriate intersite connectivity solution.

Module 6: Network Traffic Management

In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Traffic Manager.

Lessons

 • Network Routing and Endpoints
 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Traffic Manager

Lab : Implement Traffic Management

After completing this module, students will be able to:

 • Configure network routing including custom routes and service endpoints.
 • Configure an Azure Load Balancer.
 • Configure and Azure Application Gateway.
 • Choose the appropriate network traffic solution.

Module 7: Azure Storage

In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools.

Lessons

 • Storage Accounts
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Azure Files and File Sync
 • Managing Storage

Lab : Manage Azure storage

After completing this module, students will be able to:

 • Create Azure storage accounts.
 • Configure blob containers.
 • Secure Azure storage.
 • Configure Azure files shares and file sync.
 • Manage storage with tools such as Storage Explorer.

Module 8: Azure Virtual Machines

In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

Lessons

 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions

Lab : Manage virtual machines

After completing this module, students will be able to:

 • Plan for virtual machine implementations.
 • Create virtual machines.
 • Configure virtual machine availability, including scale sets.
 • Use virtual machine extensions.

Module 9: Serverless Computing

In this module, you will learn administer serverless computing features like Azure App Service, Azure Container Instances, and Kubernetes.

Lessons

 • Azure App Service Plans
 • Azure App Service
 • Container Services
 • Azure Kubernetes Service

Lab : Implement Web Apps

Lab : Implement Azure Container Instances

Lab : Implement Azure Kubernetes Service

After completing this module, students will be able to:

 • Create an app service plan.
 • Create a web app.
 • Implement Azure Container Instances.
 • Implement Azure Kubernetes Service.

Module 10: Data Protection

In this module, you will learn about backing up files and folders, and virtual machine backups.

Lessons

 • File and Folder Backups
 • Virtual Machine Backups

Lab : Implement Data Protection

After completing this module, students will be able to:

 • Backup and restore file and folders.
 • Backup and restore virtual machines.

Module 11: Monitoring

In this module, you will learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, and log analytics.

Lessons

 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher

Lab : Implement Monitoring

After completing this module, students will be able to:

 • Use Azure Monitor.
 • Create Azure alerts.
 • Query using Log Analytics.
 • Use Network Watcher.

 

Updating ....
Khóa học Triển khai Tự động hóa cho Giải pháp doanh nghiệp của Cisco (Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions - ENAUI) v1.0 hướng dẫn cho học viên khả năng lập trình tích hợp và tự động hóa trong các giải pháp Cisco Enterprise Campus WAN, bằng các khái niệm lập trình, điều phối, và các công cụ tự động hóa để tạo quy trình làm việc hiệu quả hơn và mạng nhanh hơn. Thông qua sự kết hợp giữa các bài học và thực hành lab, học viên sẽ có được kiến ​​thức và kỹ năng sử dụng Hệ điều hành mạng của Cisco (Cisco IOS-XE) để tự động hóa tập trung vào thiết bị, sử dụng Trung tâm Kiến trúc mạng kỹ thuật số của Cisco (Cisco DNA) cho mạng doanh nghiệp, Cisco SD WAN và Cisco Meraki. Học viên sẽ nghiên cứu các bộ công cụ phát triển phần mềm, quy trình công việc, công cụ và Giao diện lập trình ứng dụng (API) theo tiêu chuẩn ngành, như Python, Ansible, Git, JSON, YAML, Giao thức cấu hình mạng (NETCONF), Giao thức RESTCONF và thế hệ khác (Yet Another Generation - YANG).

 

Kết quả đạt được

Khóa học giúp học viên

 • Có được các kỹ năng cần thiết sử dụng ngôn ngữ lập trình hiện đại, APIs, và hệ thống như Python, Ansible, và Git để tự động, streamline và tăng cường vận hành kinh doanh
 • Có được các kỹ năng và kiến thức để tùy chỉnh các công cụ, phương pháp và xử lý cải tiến hiệu suất mạng.

Về bài thi chứng chỉ

Bài thi 300-435 ENAUTO chứng nhận học viên có kiến thức và kỹ năng triển khai giải pháp tự động hóa cho Doanh nghiệp, bao gồm các khái niệm lập trình, lập trình Python, APIs, các bộ điều khiển và công cụ tự động hóa.

Sau khi vượt qua bài thi 300-435 ENAUTO, học viên sẽ có chứng chỉ Chuyên gia lập trình Cisco - Lập trình và tự động hóa cho Doanh nghiệp, và đạt các yêu cầu cho bài thi chứng chỉ cấp chuyên giá như:

 • CCNP Enterpise
 • Cisco Certified DevNet Professional

Sau khi tham dự khóa học, học viên có thể:

 • Mô tả được các mô hình và API khác nhau của nền tảng Cisco IOS-XE để thực hiện các hoạt động của Ngày 0, cải thiện phương pháp khắc phục sự cố bằng các công cụ tùy chỉnh, tăng cường Giao diện dòng lệnh (CLI) bằng cách sử dụng scripts và tích hợp nhiều quy trình công việc khác nhau bằng Ansible và Python
 • Giải thích sự thay đổi theo hướn mô hình đo từ xa và xây dựng các khối giải pháp làm việc
 • Điểu khiển các công cụ và API để tự động hóa cơ sở hạ tầng DNA của Cisco được quản lý bởi Cisco DNA Center
 • Thể hiện quy trình công việc (cấu hình, xác minh, kiểm tra và giám sát) bằng Python, Ansible và Postman
 • Giải thích được các thành phần giải pháp SD-WAN của Cisco, triển khai được các thư viện Python làm việc với API Cisco SDWAN để thực hiện cấu hình, quản lý tài nguyên và các nhiệm vụ giám sát và thực hiện các vai trò Ansible có thể sử dụng lại để tự động cung cấp các  chi nhánh mới trên cơ sở hạ tầng Cisco SD-WAN hiện có.
 • Quản lý các công cụ và API để tự động hóa cơ sở hạ tầng Cisco Meraki và thể hiện quy trình công việc (cấu hình, xác minh, kiểm tra, giám sát) bằng Python, Ansible và Postman

Khóa học được thiết kế chủ yếu cho các kỹ sư mạng và kỹ sư phần mềm - những người quan tâm tới tự động hóa và lập trình và giữ các vị trí công việc sau:

 • Kỹ sư mạng
 • Kỹ sư hệ thống
 • Kỹ sư mạng không dây
 • Kỹ sư tư vấn hệ thống
 • Kiến trúc giải pháp kỹ thuật
 • Quản trị mạng
 • Kỹ sư thiết kế mạng không dây
 • Kỹ sư hỗ trợ bán hàng
 • Quản lý khách hàng

Trước khi tham dự khóa học, học viên nên có các kiến thức và kỹ năng sau:

 • Khái niệm ngôn ngữ lập trình cơ bản
 • Hiểu biết cơ bản về ảo hóa
 • Khả năng sử dụng các công cụ Linux và CLI, như Secure Shell (SSH) và bash
 • Kiến thức mạng tương đương với cấp độ CCNP
 • Hiểu biết cơ bản về Cisco DNA, Meraki và Cisco SD-WAN

 

Các khóa học sau có thể giúp học viên có được kiến thức cần thiết cho khóa học này:

 • Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA®)
 • Introducing Automation for Cisco Solutions (CSAU)
 • Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)

Outline

 • Introducing Cisco SD-WAN Programmability
 • Building Cisco SD-WAN Automation with Python
 • Building Cisco SD-WAN Automation with Ansible
 • Managing Configuration with Ansible and Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multivendor support (NAPALM)
 • Implementing On-Box Programmability and Automation with Cisco IOS XE Software
 • Implementing Model-Driven Telemetry
 • Day 0 Provisioning with Cisco IOS-XE
 • Automating Cisco Meraki
 • Implementing Meraki Integration APIs
 • Implementing Automation in Enterprise Networks
 • Building Cisco DNA Center Automation with Python
 • Automating Operations using Cisco DNA Center

Lab outline

 • Perform Administrative Tasks Using the Cisco SD-WAN API
 • Build, Manage, and Operate Cisco SD-WAN Programmatically
 • Consume SD-WAN APIs Using the Uniform Resource Identifier (URI) Module
 • Build Reports Using Ansible-Viptela Roles
 • Manage Feature Templates with Ansible
 • Use NAPALM to Configure and Verify Device Configuration
 • Implement On-Box Programmability and Automation with Cisco IOS XE Software
 • Use Python on Cisco IOS XE Software
 • Implement Streaming Telemetry with Cisco IOS XE
 • Implement Cisco Meraki API Automation
 • Explore Cisco Meraki Integration APIs
 • Explore Cisco Meraki Webhook Alerts
Updating ....

Pages