Home » Special Offers » Chính sách học phí tháng 5/2013

Title

Chính sách học phí tháng 5/2013
 
HỌC PHÍ THÁNG 05/2013
KHÓA HỌC HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
CCNA                         4,300,000  Giảm thêm:
* 500,000 VNĐ cho sinh viên
* 200,000 VNĐ cho học viên cũ/ nhóm 3 người
* 500,000 VNĐ nếu đăng ký trước 20/5 
MCITP SA                         4,300,000
CCNP Core                         4,700,000
Linux                         5,300,000
CEH                         4,100,000  Giảm thêm:
* 500,000 VNĐ cho sinh viên
* 200,000 VNĐ cho học viên cũ/ nhóm 3 người
* 300,000 VNĐ nếu đăng ký trước 20/5 
PHP&MySQL                         3,700,000
Java cơ bản                         4,000,000  Giảm thêm:
* 300,000 VNĐ cho sinh viên
* 200,000 VNĐ cho học viên cũ/ nhóm 3 người
* 300,000 VNĐ nếu đăng ký trước 20/5 
Java nâng cao                         4,820,000
.Net cơ bản                         4,000,000
.Net nâng cao                         4,820,000
Exchange 2010                         1,680,000
TMG(ISA 2010)                         1,680,000
CCNP                        12,000,000  Giảm thêm:
* 1,500,000 VNĐ cho sinh viên
* 200,000 VNĐ cho học viên cũ/ nhóm 3 người
* 1,500,000 VNĐ nếu đăng ký trước 20/5 
COMBO 2 KHÓA BẤT KỲ 5,900,000
LƯU Ý: Tất cả các ưu đãi trên được áp dụng cộng dồn