Home » Testing Centre » Tổng quan hệ thống chứng chỉ Cisco

Title

Tổng quan hệ thống chứng chỉ Cisco

Chứng chỉ nghề nghiệp Cisco là các chứng chỉ IT chuyên nghiệp cho các sản phẩm tập đoàn Cisco. Việc kiểm tra và lấy chứng chỉ Cisco được quản lý bởi Pearson VUE . Có năm mức độ cho chứng chỉ, đó là: Nhập môn (Entry Level), Chuyên viên (Associate), Chuyên gia (Professional), Chuyên gia cao cấp (Expert), và Kiến trúc sư. Bên cạnh đó là bảy con đường khác nhau để đạt được 5 cấp độ trên:  Định tuyến và chuyển mạch, Thiết kế, Bảo mật hệ thống, Mạng không dây (Wireless), Âm thanh (Voice), Lưu trữ hệ thống, Cung cấp dịch vụ. 

 

Các chứng chỉ nghề nghiệp
Certification Paths
Borderless Networks Solutions (Giải pháp mạng không biên giới)

Routing & Switching

Định tuyến và chuyển mạch

CCENT CCNA CCNP CCIE Routing & Switching

Design

Thiết kế

CCENT CCNA & CCDA CCDP CCDE

Network Security

An ninh mạng

CCENT CCNA Security CCSP
CCNP Security
CCIE Security

Wireless

Truyền dữ liệu không dây

CCENT CCNA Wireless CCNP Wireless CCIE Wireless
Collaboration Solutions (Giải pháp cộng tác)

Voice

Âm thanh - thoại

CCENT CCNA Voice CCNP Voice (Formerly known as CCVP) CCIE Voice
Data Center Solutions (Giải pháp trung tâm lưu trữ)

Storage Networking

Mạng lưu trữ
CCENT CCNA CCNP CCIE Storage Networking
Service Provider Solutions (Giải pháp nhà cung cấp dịch vụ)

Service Provider

Nhà cung cấp dịch vụ
CCENT CCNA CCIP CCIE Service Provider

Service Provider Operations

Các hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ
CCENT CCNA Service Provider Operations CCNP Service Provider Operations CCIE Service Provider Operations

 

Việc cấp lại chứng chỉ Cisco

Tất cả các chứng chỉ CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, CCSP, CCVP, CCENT, CCNA Security, CCNA Voice, CCNA Wireless và CCIP có thời gian hiệu lực trong 3 năm. Tất cả các chứng chỉ CCIE và xác nhận Chuyên gia cao cấp có giá trị trong 2 năm. Việc cấp lại chứng chỉ yêu cầu người có chứng chỉ trước đây tái tham dự kỳ thi hiện hành mà họ đã thi qua trước, hoặc qua một cuộc kiểm tra với mức độ cao hơn.