Home » Training » Department Manager Skills

Title

Department Manager Skills
Chương trình đào tạo “ Kỹ năng Quản lý “ được thiết kế dành riêng cho các cán bộ quản lý cấp phòng nhằm bổ sung kiến thức về quản lý công việc, quản lý nhân viên trong phòng ban, cố vấn cho ban giám đốc doanh nghiệp, hỗ trợ ra quyết định về công việc chuyên môn cũng như các vấn đề liên quan đến công việc. Để các công việc được hoàn thành có hiệu quả, đòi hỏi người Quản lý phải có những kỹ năng tương ứng với yêu cầu của công việc đó.

 


Updating ....
Updating ....
Updating ....

Nền tảng về kỹ năng quản lý

 • Hiểu rõ vai trò của cán bộ quản lý cấp phòng trong tổ chức
 • 3 lĩnh vực quản lý của người trưởng phòng
 • Quy trình quản lý mang tính hệ thống
 • Năng lực cần thiết của người cán bộ quản lý

 
Phân biệt khái niệm Quản lý (Management) và Lãnh đạo (Leadership)

 • Sự khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo
 • Các phong cách lãnh đạo theo tình huống
 • Hiểu phong cách của chính mình
 • Thay đổi phong cách theo tình huống
 • Thực tập
 • Lãnh đạo 360 độ
 • Kinh nghiệm thực tế & Xử lý các tình huống thực tế

 
Lập kế hoạch và giao việc

 • Quy trình lập kế hoạch
 • Bài tập Pha cà phê
 • Kiến thức căn bản của quản lý công việc của phòng
 • Các điều kiện để giao việc thành công
 • Các vấn đề xảy ra khi giao việc và giải pháp hạn chế

 
Giao tiếp hiệu quả: Công cụ thành công của cán bộ quản lý

 • Các nguyên tắc căn bản trong giao tiếp
 • Game thực hành
 • Mô hình hành vi giao tiếp
 • Trình bày hiệu quả dành cho cấp quản lý

 
Hướng dẫn công việc cho nhân viên (Coaching)

 • Coaching trong vai trò người quản lý
 • Mô hình coaching hiệu quả
 • Role-play
 • Kỹ năng đánh giá/ nhận xét
 • Kỹ năng đặt vấn đề và hỏi
 • Kỹ năng hướng dẫn
 • Kỹ năng cho phản hồi
 • Thực hành

 
Kỹ năng quản lý nhóm

 • Các yếu tố tạo nên nhóm làm việc hiệu quả
 • Phân tích mô hình GRIP
  • Goals: Đặt mục tiêu
  • Roles: Làm rõ vai trò
  • Interpersonal: Giao tiếp tương tác
  • Procedures: Thiết lập quy trình và chuẩn
 • Các kỹ năng cần thiết để dẫn dắt nhóm thành công
 • Game thực hành
 • Hiểu các giai đoạn phát triển nhóm và vai trò của người quản lý giúp nhóm hoạt động có kết quả tốt
 • Duy trì giao tiếp thành công trong nhóm

 
Kế hoạch áp dụng thực tế 

Updating ....