Home » Training » Lập trình viên NIIT (MasterMind Series v2)

Title

Lập trình viên NIIT (MasterMind Series v2)
Thời lượng : 24 tháng.
Học phí        : 44.000.000 đồng/khóa (Đã bao gồm giáo trình)

 
Chương trình học được cấu tạo từ các học phần, mỗi học phần thời lượng 3 tháng (Quarter). Kết thúc 24 tháng học (8 Quarter) học viên sẽ nhận được bằng Diploma do NIIT Ấn độ cấp (DNIIT). Học viên cũng có thể lựa chọn những học phần phù hợp và sẽ được cấp các chứng chỉ tham gia khóa học tương ứng.


Khả năng làm việc sau mỗi học phần :
Học phần 1 (Q1):

 • Có kiến thức , thành thạo kĩ năng Tin học văn phòng (soạn thảo văn bản, bảng tính Excel, trình diễn với PowerPoint, quản lý quan hệ khách hàng, lập lịch và gửi email với Outlook). Đáp ứng nhu cầu, trở thành một nhân viên văn phòng thành thạo MS Office 2007
 • Có kiến thức cơ bản nền tảng về Nguyên tắc lập trình. Biết vẽ các biểu đồ luồng xử lý, viết giả mã cho các bài toán và các vấn đề nảy sinh

 

Học phần 2 (Q2):

 • Nắm vững nguyên lý thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ cho doanh nghiệp, mô hình quan hệ, các thực thể, thuộc tính, quan hệ. Tối ưu hóa dữ liệu cho cập nhật và xử lý tìm kiếm. Chuẩn hóa dữ liệu về chuẩn 1, 2, 3 và BCNF.
 • Cú pháp các lệnh truy vấn có cấu trúc (SQL) gồm 3 nhóm:

                         + Nhóm ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)
                         + Nhóm ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)
                         + Nhóm ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (DCL)

 • Làm chủ quá trình cài đặt, vận hành, tối ưu, phân quyền, sao lưu và khôi phục dữ liệu trên Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL      Server 2005-2008.
 • Có thể trở thành DBA(DataBase Administrator) nhân viên quản trị CSDL doanh nghiệp.

 

Học phần 3 (Q3):

 • Nắm vững các nguyên lý lập trình và phát triển các ứng dụng hướng đối tượng (OOP) sử dụng NNLT Microsoft Visual C#. Bao gồm: kĩ thuật thừa kế, trừu tượng, đóng gói và đa hình. Tìm hiểu về việc triển khai kỹ thuật chồng hàm, nạp chồng trong xử lý đa hình. Quản lý ngoại lệ, các cấu trúc lập trình trong C#
 • Tìm hiểu về kiến trúc .Net Framework, mô hình phát triển các ứng dụng. Thông qua đó phát triển các ứng dụng dựa trên NNLT VB.Net. VB.Net là ngôn ngữ lập trình ưu chuộng để phát triển các hệ thống phần mềm CSDL cho máy để bàn.

 

Học phần 4 (Q4):

 • Nắm chắc cách thức cài đặt , cấu hình và quản trị hệ điều hành nguồn mở Linux - thường sử dụng trong các hệ thống máy chủ trên thế giới (yahoo, google, facebook...)
 • Nắm vững cú pháp lập trình các đoạn code shellscript điều khiển hoạt động của máy chủ Linux (Fedora / Ubuntu / SuSE)
 • Tìm hiểu về NNLT Java và viết các ứng dụng căn bản sử dụng nguyên lý OOP.
 • Kiến thức xử lý các bài toán phức tạp cần dùng đến các cấu trúc dữ liệu và thuật toán xử lý.

 

Học phần 5 (Q5):

 • Có khả năng xây dựng các website tĩnh sử dụng NNLT HTML + Javascript + DHTML. Thiết kế các bảng, biểu ; tìm hiểu các chế độ làm việc POST/GET ; định nghĩa các action và thực hiện kiểm tra hợp lệ dữ liệu người dùng nhập vào.
 • Tìm hiểu về mô hình kiến trúc Microsoft ADO.Net và Sun JDBC trong việc xây dựng các ứng dụng quản trị CSDL cỡ lớn. 
 • Viết phần mềm quản lý sử dụng CSDL MS SQL Server và MySQL

 

Học phần 6 (Q6):

 • Tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm, xây dựng các bản phân tích thiết kế bằng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML. Có khả năng trở thành trưởng nhóm, hoạch định công việc cho cả nhóm phát triển. Bao gồm các biểu đồ Use case, Class, Sequence, Collaboration, Activity, Component, Deployment... 
 • Phát triển các ứng dụng web động chuyên nghiệp sử dụng NNLT ASP.Net 2.0, sử dụng cơ sở dữ liệu, quản lý trạng thái, phiên làm việc, xử lý các vấn đề liên quan đến bảo mật trong các ứng dụng web

 

Học phần 7 (Q7):

 • Chuyên sâu về phiên bản Java cho doanh nghiệp (J2EE). Có khả năng phát triển những ứng dụng lớn cho máy để bàn, website cho DN sử dụng các thành phần JavaBeans, Applets, JSP,...Lập trình các ứng dụng mạng sử dụng kiến thức về socket, TCP, UDP...
 • Sử dụng thành thạo công cụ lập trình NetBeans 6.7 và MyEclipse 7 cho phát triển các ứng dụng cỡ lớn, cùng với cài đặt và vận hành các hệ thống WebServer Tomcat và Application GlashFish, SunApp...
 • Sử dụng NNLT JSP để xây dựng các website ứng dụng TMĐT.

 

Học phần 8 (Q8):

 • Chuyên sâu về lập trình các ứng dụng phân tán sử dụng nền tảng .Net Framework 3.5.1. Các vấn đề xử lý phân tán, xây dựng các WebServices sử dụng C# , SOAP, UDDI...
 • Nắm được nguyên lý, các phương pháp kiểm thử phần mềm và đánh giá chất lượng phần mềm.
 • Sử dụng các công cụ hỗ trợ JUnit, DotNet Unit trong kiểm thử.
 • Làm chủ mọi nền tảng công nghệ trong lĩnh vực Kỹ nghệ phần mềm, đáp ứng mọi nhu cầu tuyển dụng khắt khe nhất của doanh nghiệp tuyển dụng cũng như có khả năng tự tổ chức xây dựng phát triển các ứng dụng CNTT lớn, phức tạp nhất.
 • Học sinh tốt nghiệp THPT
 • Sinh viên
Updating ....

Học phần 1 (Quater 1)

IT Fundamentals and Office productivity tool

Kiến thức CNTT căn bản và tin học văn phòng

Introduction programming logics and techniques

Nguyên tắc căn bản về lập trình

 

Học phần 2 (Quater 2)

Introduction to relational database design

Lý thuyết thiết kế CSDL quan hệ

Implementing a database design on MS SQL Server 2005

Hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2005

 

------> Advanced Certificate in Information Technology

 

Học phần 3 (Quater 3)

OOPS Using C#

Lập trình hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ C#

Developing windows applications using .NET Framework 2.0

Phát triển các ứng dụng Desktop dùng công nghệ .NET Framework 2.0

 

Học phần 4 (Quater 4)

Introduction to Linux

Hệ điều hành nguồn mở Linux Fedora

Introduction to java programming language

Ngôn ngữ lập trình Java (Phần căn bản)

Data structures and algorithms

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

-------> Honors Diploma in Information Technology

 

Học phần 5 (Quater 5)

Introduction to web content development

Phát triển các ứng dụng web / web content

Developer database applications using ADO.NET & JDBC

Phát triển ứng dụng CSDL sử dụng ADO.NET và JDBC

 

------> Professional Diploma in Information Technology/ DNIIT

 

 

Updating ....