Trang chủ » News » Các cấp độ chứng chỉ của CISCO sẽ cập nhật từ 2020

Tiêu đề

Các cấp độ chứng chỉ của CISCO sẽ cập nhật từ 2020

CÁC CẤP ĐỘ CHỨNG CHỈ CỦA CISCO

(Chương trình chứng chỉ phát hành vào 24/02/2020)

 

 

Design

(Thiết kế)

Enterprise

(Doanh nghiệp)

Collaboration

(Cộng tác)

Data Center

(Trung tâm lưu trữ )

Security

(Bảo mật)

Service Provider

(Nhà cung cấp dịch vụ)

DevNet

(Phát triển mạng)

Architect

 

CCAr

 

 

 

 

 

 

 

Expert

Lab

352-001

CCDE

 

CCIE Lab Exam bao gồm 2 modules

 

Written

CCIE V1.0

300-401 ENCOR

CCIE V3.0

300-801 CLCOR

CCIE V3.0

300-601 DCCOR

CCIE V6.0

300-701 SCOR

CCIE V5.0

300-501 SPCOR

DevNet

Expert

Future Offering

Professional

Concentration exams

 

300-410 ENARSI

300-415 ENSDWI

300-420 ENSLD

300-425 ENWLSD

300-430 ENWLSD

300-435 ENAUTO

300-810 CLICA

300-815 CLACCM

300-820 CLCEI

300-835 CLAUTO

300-610 DCID

300-615 DCIT

300-620 DCACI

300-625 DCSAN

300-635 DCAUTO

300-710 SNCF

300-715 SISE

300-720 SESA

300-725 SWSA

300-730 SVPN

300-735 SAUTO

300-510 SPRI

300-515 SPVI

300-535 SPAUTO

300-435 ENAUTO

300-835 CLAUTO

300-635 DCAUTO

300-535 SPAUTO

300-735 SAUTO

300-910 DEVOPS

300-915 DEVIOT

300-920 DEVWBX

Specialist

Core Exam

 

300-401 ENCOR

300-801 CLCOR

300-601 DCCOR

300-701 SCOR

300-501 SPCOR

300-901 DEVCOR

Associate

200-301 CCNA

DevNet Associate

200-901 DEVASC

Entry

 

 

CCT R&S

640-692 RSTECH

 

CCT DC

010-151 DCTECH

 

 

 

 

Chứng chỉ nghề nghiệp Cisco là các chứng chỉ IT chuyên nghiệp cho các sản phẩm tập đoàn Cisco. Việc kiểm tra và lấy chứng chỉ Cisco được quản lý bởi Pearson VUE. Có năm mức độ cho chứng chỉ, đó là: Nhập môn (Entry Level), Chuyên viên (Associate), Chuyên gia (Professional), Chuyên gia cao cấp (Expert) và kiến trúc sư.  Bên cạnh đó là bảy con đường khác nhau để đạt được 5 cấp độ trên: Thiết kế (Design),  Enterprise (Doanh nghiệp), Collaboration (Cộng tác),  Data Center (Trung tâm lưu trữ ),  Security (Bảo mật),  Service Provider (Nhà cung cấp dịch vụ), DevNet (Phát triển mạng).

 

Cụ thể các thay đổi trong hệ thống chứng chỉ CISCO từ 2020: http://ipmac.vn/news/he-thong-chung-chi-cisco-co-nhung-thay-doi-nao-tu-2020