Trang chủ » Training » Horizon (with View): Install, Configure, Manage [V6.0]

Tiêu đề

Horizon (with View): Install, Configure, Manage [V6.0]
Đây là khóa học giúp mang lại kiến thức và kỹ năng cài đặt, cấu hình và quản trị Horizon™ View™ thành phần của bộ VMware Horizon™. Học viên sẽ đạt được kinh nghiệm thực tiễn cùng với các khái niệm thông qua bộ Lab thực hành hoàn chỉnh. Khóa học View bao gồm VMware View® Manager™, VMware View® Composer™, và View security server. Khóa học này dựa trên phiên bản Horizon 6.


Hoàn thành khóa học, học viên đủ kiến thức và năng lực thực hiện các việc chính như sau:

 • Nắm rõ các thành phần của View.
 • Cài đặt và cấu hình View Connection Server.
 • Cài đặt và cấu hình các máy ảo trở thành máy trạm (desktops).
 • Cấu hình và quản lý hệ thống VMware Horizon™ Client™.
 • Cấu hình và quản lý pools của các máy vật lý đang có.
 • Cấu hình và quản lý automated pools của các máy ảo hoàn toàn.
 • Cấu hình và quản lý các pool của linked-clone machines.
 • Cấu hình và quản lý RDS pools của các desktops và applications.
 • Sử dụng View Administrator để cấu hình môi trường View.
 • Cấu hình các truy cập đảm bảo cho các máy trạm View.
 • Mô tả các bước để triển khai View Persona Management để quản lý hồ sơ người dùng
 • Quản lý hoạt động và tính mở rộng trong việc triển khai View.

Là các chuyên viên hệ thống triển khai, quản lý, vận hành hạ tầng Ảo hóa máy trạm (VDI- Virtual Desktop Infrastructure) VMware®

Trước khi tham gia khóa học này, các học viên phải biết thực hiện các công việc sau đây:

 • Tạo template trong hệ thống VMware vCenter Server™ và triển khai 1 máy ảo từ 1 template đang có.
 • Chỉnh sửa vCenter Server customization specification.
 • Mở 1 virtual machine console trong hệ thống vCenter Server và truy cập guest OS.
 • Đồng thời
 • Có kiến thức về quản trị Microsoft Windows Active Directory.
 • Có kinh nghiệm cơ bản với VMware vSphere®

1.     Giới thiệu

 • Nắm rõ các mục đích khóa học
 • Nắm rõ các mục tiêu khóa học
 • Tóm tắt các Chương trong khóa học

2.      Giới thiệu bộ Horizon và View

 • Tổng quan về Horizon 6.
 • Giới thiệu các tính năng và thành phần của View.

3.      View Connection Server

 • Cài đặt và cấu hính View Connection Server
 • Cấu hình View events database và syslog server

4.      View Desktops

 • Chuẩn bị các máy ảo cho View desktops
 • So sánh giao thức hiển thị từ xa PCoIP và RDP.
 • Diễn giải USB redirection và multimedia redirection
 • Cài đặt Horizon™ View Agent™ trong 1 template
 • Triển khai manual pool và cấp quyền cho các users để truy cập vào

5.      Các tùy chọn Horizon Client

 • Giới thiệu Horizon Client cho Windows và Mac OS X
 • Mô tả HTML Access, thin clients, và zero clients
 • Cấu hình Virtual Printing với Horizon Client

6.      Tạo và quản lý Automated Pools

 • Cấu hình và cấp phát automated pools của các máy trạm desktops
 • So sánh các pool cố định (dedicated)và các pool cấp phát động (floating-assignment)
 • So sánh các tùy chọn về lưu trữ bao gồm VMware® Virtual SAN™

7.      Tạo và quản lý các Linked-Clone Desktop Pools

 • Tổng quan về hoạt động của View Composer.
 • Triển khai và cấp phát các linked-clone desktops
 • So sánh các tùy chọn về lưu trữ vao gồm Virtual SAN và tiered storage
 • Quản lý các linked-clone desktops
 • Quản lý các persistent disks

8.      Tạo và quản lý RDS Desktop và Application Pools

 • Thiết lập các RDS hosts để tạo farm
 • Triển khai và cấp phát RDS desktop pools
 • Triển khai và cấp phát RDS application pools
 • Quản lý application pools

9.      Sử dụng View Administrator

 • Cấu hình môi trường View
 • So sánh các tùy chọn chứng thực cho truy cập desktop
 • Quản lý người dùng, phiên truy cập và các chính sách
 • Triển khai quản trị theo vai trò (role-based delegated)
 • Giám sát môi trường View

10.   Quản lý View Security

 • Mô tả các khuyến cáo cấu hình mạng và các tùy chọn chứng thực
 • Cấu hình View security server

11.   View Persona Management

 • Cấu hình hồ sơ người dùng (user profile) với View Persona Management
 • Mô tả View Persona Management và Windows roaming profiles
 • Cấu hình View Persona Management
 • Mô tả các thực hành tốt nhất (best practices) cho triển khai View Persona Management.

12.   Các công cụ bằng câu lệnh (Command-Line) và các tùy chọn sao lưu (Backup)

 • Giới thiệu tiện ích vdmadmin
 • Mô tả các hệ thống client systems trong kiosk mode
 • Sao lưu View databases
 • Phục hồi the View databases

13.   Vận hành và mở rộng View (Performance & Scalability)

 • Mô tả các triển khai multiserver để tạo các pod
 • Giải thích các cân nhắc về vận hành và cân bằng tải cho 1 pod
 • Giải thích kiến trúc Cloud Pod Architecture cho việc triển khai nhiều View pod.
Updating ....