Trang chủ » Training » Khóa Học AZ-104T00-A: Microsoft Azure Administrator

Tiêu đề

Khóa Học AZ-104T00-A: Microsoft Azure Administrator
Khóa học cung cấp kiến thức cho các chuyên gia CNTT về cách:

 • Quản lý Azure subscriptions
 • Bảo mật quá trình xác thực
 • Quản trị hạ tầng hệ thống
 • Cấu hình virtual networking
 • Kết nối giữa hệ thống Azure và hệ thống nội bộ
 • Quản lý lưu lượng mạng
 • Triển khai giải pháp lưu trữ
 • Quản trị hệ thống máy ảo (Khởi tạo, auto scale...)
 • Triển khai Web apps và Containers
 • Sao lưu và chia sẻ dữ liệu
 • Giám sát toàn bộ hệ thống

Updating ....

Khóa học này dành cho các Quản trị viên Azure. Quản trị viên Azure triển khai, quản lý và giám sát quá trình xác thực, các chính sách, hệ thống lưu trữ, hệ thống máy ảo và mạng ảo trên môi trường đám mây.

 

Vai trò công việc: Administrator – Quản trị viên

 

Chứng chỉ: AZ-104

 • Học viên cần có kinh nghiệm về hệ điều hành, ảo hóa, hạ tầng đám mây, cấu trúc lưu trữ và mạng máy tính.
 • Hiểu về các công nghệ ảo hóa nội bộ như: Máy ảo, mạng ảo, đĩa cứng ảo.
 • Hiểu về cấu hình mạng như: TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), Tường lửa, và các công nghệ mã hóa.
 • Hiểu về các khái niệm trong hệ thống Active Directory như: Domains, forests, domain controllers, replication, Kerberos protocol và LDAP.
 • Hiểu về giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu.

Module 1: Identity

In this module, you will learn how to secure identities with Azure Active Directory, and implement users and groups.

Lessons

 • Azure Active Directory
 • Users and Groups

Lab : Manage Azure Active Directory Identities

After completing this module, students will be able to:

 • Secure and manage identities with Azure Active Directory.
 • Implement and manage users and groups.

Module 2: Governance and Compliance

In this module, you will learn about managing your subscriptions and accounts, implementing Azure policies, and using Role-Based Access Control.

Lessons

 • Subscriptions and Accounts
 • Azure Policy
 • Role-based Access Control (RBAC)

Lab : Manage Subscriptions and RBAC

Lab : Manage Governance via Azure Policy

After completing this module, students will be able to:

 • Implement and manage Azure subscriptions and accounts.
 • Implement Azure Policy, including custom policies.
 • Use RBAC to assign permissions.

Module 3: Azure Administration

In this module, you will learn about the tools an Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and Resource Manager Templates. This module includes:

Lessons

 • Azure Resource Manager
 • Azure Portal and Cloud Shell
 • Azure PowerShell and CLI
 • ARM Templates

Lab : Manage Azure resources by Using the Azure Portal

Lab : Manage Azure resources by Using ARM Templates

Lab : Manage Azure resources by Using Azure PowerShell

Lab : Manage Azure resources by Using Azure CLI

After completing this module, students will be able to:

 • Leverage Azure Resource Manager to organize resources.
 • Use the Azure Portal and Cloud Shell.
 • Use Azure PowerShell and CLI.
 • Use ARM Templates to deploy resources.

Module 4: Virtual Networking

In this module, you will learn about basic virtual networking concepts like virtual networks and subnetting, IP addressing, network security groups, Azure Firewall, and Azure DNS.

Lessons

 • Virtual Networks
 • IP Addressing
 • Network Security groups
 • Azure Firewall
 • Azure DNS

Lab : Implement Virtual Networking

After completing this module, students will be able to:

 • Implement virtual networks and subnets.
 • Configure public and private IP addressing.
 • Configure network security groups.
 • Configure Azure Firewall.
 • Configure private and public DNS zones.

Module 5: Intersite Connectivity

In this module, you will learn about intersite connectivity features including VNet Peering, Virtual Network Gateways, and Site-to-Site Connections.

Lessons

 • VNet Peering
 • VPN Gateway Connections
 • ExpressRoute and Virtual WAN

Lab : Implement Intersite Connectivity

After completing this module, students will be able to:

 • Configure VNet Peering.
 • Configure VPN gateways.
 • Choose the appropriate intersite connectivity solution.

Module 6: Network Traffic Management

In this module, you will learn about network traffic strategies including network routing and service endpoints, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Traffic Manager.

Lessons

 • Network Routing and Endpoints
 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Traffic Manager

Lab : Implement Traffic Management

After completing this module, students will be able to:

 • Configure network routing including custom routes and service endpoints.
 • Configure an Azure Load Balancer.
 • Configure and Azure Application Gateway.
 • Choose the appropriate network traffic solution.

Module 7: Azure Storage

In this module, you will learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files and File Sync, storage security, and storage tools.

Lessons

 • Storage Accounts
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Azure Files and File Sync
 • Managing Storage

Lab : Manage Azure storage

After completing this module, students will be able to:

 • Create Azure storage accounts.
 • Configure blob containers.
 • Secure Azure storage.
 • Configure Azure files shares and file sync.
 • Manage storage with tools such as Storage Explorer.

Module 8: Azure Virtual Machines

In this module, you will learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

Lessons

 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions

Lab : Manage virtual machines

After completing this module, students will be able to:

 • Plan for virtual machine implementations.
 • Create virtual machines.
 • Configure virtual machine availability, including scale sets.
 • Use virtual machine extensions.

Module 9: Serverless Computing

In this module, you will learn administer serverless computing features like Azure App Service, Azure Container Instances, and Kubernetes.

Lessons

 • Azure App Service Plans
 • Azure App Service
 • Container Services
 • Azure Kubernetes Service

Lab : Implement Web Apps

Lab : Implement Azure Container Instances

Lab : Implement Azure Kubernetes Service

After completing this module, students will be able to:

 • Create an app service plan.
 • Create a web app.
 • Implement Azure Container Instances.
 • Implement Azure Kubernetes Service.

Module 10: Data Protection

In this module, you will learn about backing up files and folders, and virtual machine backups.

Lessons

 • File and Folder Backups
 • Virtual Machine Backups

Lab : Implement Data Protection

After completing this module, students will be able to:

 • Backup and restore file and folders.
 • Backup and restore virtual machines.

Module 11: Monitoring

In this module, you will learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, and log analytics.

Lessons

 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher

Lab : Implement Monitoring

After completing this module, students will be able to:

 • Use Azure Monitor.
 • Create Azure alerts.
 • Query using Log Analytics.
 • Use Network Watcher.

 

Updating ....