Trang chủ » Training » Quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2016

Tiêu đề

Quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2016
Từ tháng 11/2013, iPMAC chính thức đưa vào giảng dạy khóa học “Quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server 2016” của Microsoft. Khóa học này cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng để quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2016.   


Cụ thể, chương trình cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu trong việc cấu hình, sử dụng các tính năng và các công cụ trên phiên bản SQL 2016 cũng như khắc phục sự cố bằng việc sao lưu phục hồi khi có lỗi sảy ra để đảm bảo tính duy trì và toàn vẹn cho cơ sở dữ liệu. Hơn nữa, chương trình giúp cho học viên biết được những tính năng mới của phiên bản SQL 2016 so với các phiên bản SQL trước.

 

Mã môn thi: 70 – 464: Administering Microsoft SQL Server 2016 Databases

 

Xem thêm:


Mục tiêu:

 • Hiểu biết chuyên sâu về quản trị, duy trì và khắc phục sự cố cho SQL Server 2016
 • Có thể cung cấp và phát triển những ứng dụng với nội dung từ SQL.

 

Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên có khả năng:

 • Lập kế hoạch & cài đặt SQL Server
 • Mô tả hệ thống cơ sở dữ liệu, cấu trúc vật lý của cơ sở dữ liệu và các lựa chọn về cấu hình liên quan
 • Giải thích khái niệm về Transaction Log và các mô hình khôi phục SQL Server, triển khai các chiến lược backup với SQL Server
 • Thiết kế SQL Server Backups
 • Khôi phục cơ sở dữ liệu SQL Server
 • Sử dụng các hàm import/export và giải thích sự liên quan với SSIS
 • Làm việc với các mô hình bảo mật SQL Server, các truy cập và người dung
 • Làm việc với Fixed Server Roles, User-defined server roles, Fixed databases roles và User-defined database roles
 • Làm việc với phân quyền và việc phân chia phân quyền
 • Làm việc với SQL Server Audit
 • Làm việc với SQL Server Agent, các công việc và lịch sử công việc
 • Triển khai bảo mật SQL Server Agent, proxy accounts và các phiên bản
 • Cấu hình cơ sở dữ liệu mail, các thông báo và cảnh báo với người dùng
 • Thiết kế kế hoạch duy trì cơ sở dữ liệu
 • Làm việc với SQL Profiler và SQL traced store procedure
 • Giới thiệu DMVs và cấu hình việc thu thập dữ liệu
 • Làm việc với Central Management Servers và các yêu cầu từ Multi-Server, ảo hóa SQL Server và Data-tier Applications

Khóa học Quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server 2016 rất thiết thực cho sinh viên CNTT, kỹ sư quản trị và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu SQL Server hoặc các chuyên gia làm công việc phát triển ứng dụng có nội dung từ các cơ sở dữ liệu của SQL server.

Đang cập nhật...

Nội dung chủ yếu của khóa học nói về các tính năng cơ bản và chuyên sâu, cách triển khai và duy trì hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên phiên bản SQL 2016.   
                                                   
Khóa học bao gồm 20 chương.

Chương 1: Giới thiệu về SQL Server 2016

 • Giới thiệu về SQL Server Platform
 • Làm việc với các Công cụ trên SQL Server
 • Cấu hình các dịch vụ của SQL Server

 
Chương 2: Chuẩn bị hệ thống cho SQL Server 2016

 • Tổng quan về kiến trúc SQL Server
 • Lập kế hoạch chuẩn bị tài nguyên máy chủ trước khi cài
 • Kiểm tra trước khi cài đặt cho SQL Server

 
Chương 3: Cài đặt và cấu hình SQL Server 2016

 • Chuẩn bị để cài đặt SQL Server 
 • Cài đặt SQL Server
 • Nâng cấp và cài đặt Tự động

 
Chương 4: Làm việc với cơ sở dữ liệu

 • Tổng quan về cơ sở dữ liệu SQL Server 
 • Làm việc với các tập tin và Filegroups 
 • Di chuyển các tập tin cơ sở dữ liệu

 
Chương 5: Tìm hiểu về các kiểu sao lưu và phục hồi SQL Server 2016

 • Các chiến lược sao lưu 
 • Tìm hiểu về SQL Server Transaction Logging
 • Lập kế hoạch cho một Chiến lược Backup SQL Server

 
Chương 6: Backup Cơ sở dữ liệu  của SQL Server 2016

 • Back up Databases và Transaction Logs
 • Quản lý cơ sở dữ liệu backup 
 • Làm việc với các tùy chọn backup

 
Chương 7: Restore Cơ sở dữ liệu SQL Server 2016

 • Tìm hiểu về quá trình restore 
 • Restore cơ sở dữ liệu 
 • Làm việc với các trạng thái trong thời gian phục hồi 
 • Khôi phục cơ sở dữ liệu của hệ thống và tập tin

 
Chương 8: Import và Export dữ liệu

 • Chuyển dữ liệu / đến SQL Server 
 • Import và Export Table Data
 • Chèn các dữ liệu trong Bulk

 
Chương 9: xác thực và ủy quyền cho Users quản trị  các dịch vụ trên SQL Server

 • Xác thực các kết nối đến SQL Server 
 • Ủy quyền Đăng nhập để truy cập cơ sở dữ liệu 
 • Cấp Phép Across Server

 
Chương 10: Gán quyền trên Server và Database Roles

 • Làm việc với Server Roles 
 • Làm việc với Fixed Database Roles
 • Tạo User-defined Database Roles

 
Chương 11: Ủy quyền cho Users để truy cập tài nguyên

 • Cho phép User truy cập đến các đối tượng
 • Ủy quyền cho User thực thi các mã lệnh
 • Cấu hình các giấy phép tại Schema Level

 
Chương 12: Giám sát môi trường làm việc của SQL Server

 • Các tùy chọn cho giám sát truy cập dữ liệu trong SQL 
 • Thực hiện giám sát SQL Server 
 • Quản trị giám sát SQL Server

 
Chương 13: Quản lý tự động SQL Server 2016

 • Quản lý tự động SQL Server
 • Làm việc với SQL Server Agent 
 • Quản trị các tác vụ SQL Server Agent

 
Chương 14: Cấu hình bảo mật cho SQL Server Agent

 • Tìm hiểu về bảo mật cho SQL Server Agent 
 • Cấu hình Credentials
 • Cấu hình Proxy Accounts

 
Chương 15: Giám sát SQL Server 2016 với Alerts và Notifications

 • Cấu hình Database Mail
 • Giám sát lỗi trên SQL
 • Cấu hình Operators, Alerts và Notifications

 
Chương 16: Thực hiện bảo trì Database

 • Đảm bảo tính toàn vẹn cho cơ sở dữ liệu 
 • Duy trì chỉ số 
 • Tự động định kỳ bảo trì cơ sở dữ liệu

 
Chương 17: Kiểm tra truy cập đến SQL Server 2016

 • Chụp lại các Hoạt động sử dụng SQL Server Profiler 
 • Cải thiện hiệu suất với Database Engine Tuning Advisor
 • Làm việc với các tùy chọn Tracing

 
Chương 18: Giám sát SQL Server 2016

 • Giám sát Activity
 • Chụp và quản lý hiệu suất dữ liệu 
 • Phân tích, thu thập hiệu suất dữ liệu

 
Chương 19: Quản trị nhiều SQL Server

 • Làm việc với nhiều Server
 • Ảo hóa SQL Server 
 • Triển khai và nâng cấp các Data-Tier Applications

 
Chương 20: Khắc phục sự cố khi quản trị SQL Server

 • Các Phương pháp khắc phúc sự cố
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến các Services
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc truy cập đồng thời
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đăng nhập và kết nối

đang cập nhật...