Trang chủ » Training » Quản trị hệ thống MCSA2016

Tiêu đề

Quản trị hệ thống MCSA2016
Khóa học MCSA 2016 là chương trình đào tạo quản trị viên hệ thống dựa trên nền tảng Hệ Điều Hành máy chủ mới nhất của Microsoft – Windows Server 2016. Chương trình được thiết kế để cung cấp cho học viên tiếp cận với các công nghệ mới nhất của Microsoft


  Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể triển khai, quản lý cũng như khắc phục các sự cố trên hệ thống máy chủ Windows Server 2016 như: máy chủ quản lý miền (Domain Controller), máy chủ phân giải tên miền (DNS), máy chủ cấp phát địa chỉ IP động (DHCP), máy chủ Web (Web Server), máy chủ thư điện tử (Mail Exchange Server)… và các tính năng công nghệ cao so với Windows Server 2003 và 2008, 2012 như: Công nghệ nano Server, công nghệ đóng gói phần mềm, Công nghệ Ảo Hóa (Hyper-V ), thay đổi về ADDS giúp bạn dễ dàng kết nối AD với các ứng dụng và dịch vụ trên đám mây, các thay đổi về ảo hóa mạng, với Windows PowerShell 5.0 sẽ bảo mật hơn và quản lý server tốt hơn với nhiều tính năng mở rộng, Windows Defender được cài kèm theo để bảo mật cho Server với các mã độc, chống tấn công trần bộ đệm thông qua các lỗ hổng bảo mật với tính năng Flow Control Guard, cải thiện về lưu trữ giúp truy xuất và truyền tải dữ liệu nhanh hơn (với công nghệ NVDIMMs có tốc độ gần bằng DRAM), tích hợp công nghệ SDN (Software-Defined Networking)-một công nghệ quản trị hạ tầng mạng rất mới và tập chung. Cải thiện về TCP giúp cho truyền dữ liệu với đám mây trở nên tin cậy và hiệu năng cao hơn. Với một loạt các tính năng mới có thể nói Windows Server 2016 chú trọng nhiều vào hiệu năng quản trị, truyền dữ liệu và bảo mật. Và Windows Server 2016-Một xu hướng cho tương lai quản trị mạng hệ thống.
Sau khi có chứng chỉ MCSA 2016 học viên có thể học chuyên sâu hơn để nhận chứng chỉ cao nhất về quản lý hệ thống của Microsoft là MCSE 2016 (Trình độ Expert: có khả năng thiết kế, triển khai các giải pháp hạ tầng, xây dựng giải pháp bảo mật tổng thể và chuyên sâu dựa trên hệ điều hành máy chủ Microsoft Windows Server 2016 ).

 

Khóa học MCSA 2016 được thiết kế phù hợp với các sinh viên kỹ thuật, các nhà quản trị mạng, quản trị hệ thống, các chuyên viên công nghệ thông tin, các kỹ thuật viên mạng, và các chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật…

Updating ....

Bao gồm 3 môn học:

70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (32h)

Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workload

• Introducing Windows Server 2016

• Preparing and installing Nano Server and Server Core

• Preparing for upgrades and migrations

• Migrating server roles and workloads

• Windows Server activation models

Module 2: Configuring local storageThis module explains how to manage disks and volumes in Windows Server 2016

• Managing disks in Windows Server 2016

• Managing volumes in Windows Server 2016

Module 3: Implementing enterprise storage solutions

• Overview of direct-attached storage, network-attached storage, and storage area networks

• Comparing Fibre Channel, iSCSI, and FCoE

• Understanding iSNS, data centre bridging, and MPIO

• Configuring sharing in Windows Server 2016

Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication

• Implementing Storage Spaces

• Managing Storage Spaces

• Implementing Data Deduplication

Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines

• Overview of Hyper-V 

• Installing Hyper-V

• Configuring storage on Hyper-V host servers

• Configuring networking on Hyper-V host servers

• Configuring Hyper-V virtual machines

• Managing Hyper-V virtual machines

Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers

• Overview of containers in Windows Server 2016

• Deploying Windows Server and Hyper-V containers

• Installing, configuring, and managing containers

Module 7: Overview of high availability and disaster recovery

• Defining levels of availability

• Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines

• Backing up and restoring the Windows Server 2016 operating system and data by using Windows Server B

• High availability with failover clustering in Windows Server 2016

Module 8: Implementing and managing failover clustering

• Planning a failover cluster

• Creating and configuring a new failover cluster

• Maintaining a failover cluster

• Troubleshooting a failover cluster

• Implementing site high availability with stretch clustering

Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines

• Overview of integrating Hyper-V in Windows Server 2016 with failover clustering

• Implementing and maintaining Hyper-V virtual machines on failover clusters

• Key features for virtual machines in a clustered environment

Module 10: Implementing Network Load Balancing

• Overview of NLB clusters 

• Configuring an NLB cluster

• Planning an NLB implementation

Module 11: Creating and managing deployment images

• Introduction to deployment images

• Creating and managing deployment images by using MDT

• Virtual machine environments for different workloads

Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations

• WSUS overview and deployment options 

• Update management process with WSUS

• Overview of PowerShell DSC

• Overview of Windows Server 2016 monitoring tools

• Using Performance Monitor

• Monitoring Event Logs

 

70-741: Networking with Windows Server 2016 (32h)

Module 1: Planning and implementing an IPv4 network

• Planning IPv4 addressing

• Configuring an IPv4 host

• Managing and troubleshooting IPv4 network connectivity

Module 2: Implementing DHCP 

• Overview of the DHCP server role

• Deploying DHCP

• Managing and troubleshooting DHCP

Module 3: Implementing IPv6

• Overview of IPv6 addressing

• Configuring an IPv6 host

• Implementing IPv6 and IPv4 coexistence

• Transitioning from IPv4 to IPv6

Module 4: Implementing DNS

• Implementing DNS servers

• Configuring zones in DNS

• Configuring name resolution between DNS zones

• Configuring DNS integration with Active Directory Domain Services (AD DS)

• Configuring advanced DNS settings

Module 5: Implementing and managing IPAM

• Overview of IPAM

• Deploying IPAM

• Managing IP address spaces by using 

Module 6: Remote access in Windows Server 2016

• Overview of remote access

• Implementing Web Application Proxy

Module 7: Implementing DirectAccess

• Overview of DirectAccess

• Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard

• Implementing and managing an advanced DirectAccess infrastructure

Module 8: Implementing VPNs

• Planning VPNs

• Implementing VPNs

Module 9: Implementing networking for branch offices

• Networking features and considerations for branch offices

• Implementing Distributed File System (DFS) for branch offices

• Implementing BranchCache for branch offices

Module 10: Configuring advanced networking features

• Overview of high performance networking features

• Configuring advanced Microsoft Hyper-V networking features

Module 11: Implementing Software Defined Networking

• Overview of Software Defined Networking

• Implementing network virtualization

• Implementing Network Controller

 

70-742: Identity with Windows Server 2016 (32h)

Module 1: Installing and configuring domain controllers

• Overview of AD DS

• Overview of AD DS domain controllers

• Deploying a domain controller

Module 2: Managing objects in AD DS

• Managing user accounts

• Managing groups in AD DS

• Managing computer objects in AD DS

• Using Windows PowerShell for AD DS administration

• Implementing and managing OUs

Module 3: Advanced AD DS infrastructure management

• Overview of advanced AD DS deployments

• Deploying a distributed AD DS environment

• Configuring AD DS trusts

Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication

• Overview of AD DS replication

• Configuring AD DS sites

• Configuring and monitoring AD DS replication

Module 5: Implementing Group Policy

• Introducing Group Policy

• Implementing and administering GPOs

• Group Policy scope and Group Policy processing

• Troubleshooting the application of GPOs

Module 6: Managing user settings with Group Policy

• Implementing administrative templates

• Configuring Folder Redirection, Software Installation, and Scripts

• Configuring Group Policy preferences

Module 7: Securing Active Directory Domain Services

• Securing domain controllers

• Implementing account security

• Implementing audit authentication

• Configuring managed service accounts

Module 8: Deploying and managing AD CS

• Deploying CAs

• Administering CAs

• Troubleshooting and maintaining CAs

Module 9: Deploying and managing certificates

• Deploying and managing certificate templates

• Managing certificate deployment, revocation, and recovery

• Using certificates in a business environment

• Implementing and managing smart cards

Module 10: Implementing and administering AD FS

• Overview of AD FS

• AD FS requirements and planning

• Deploying and configuring AD FS

• Overview of Web Application Proxy

Module 11: Implementing and administering AD RMS

• Overview of AD RMS

• Deploying and managing an AD RMS infrastructure

• Configuring AD RMS content protection

Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

• Planning and preparing for directory synchronization

• Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect

• Managing identities with directory synchronization

Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

• Monitoring AD DS

• Managing the Active Directory database

• Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions

Updating ....