Trang chủ » Training » Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.0

Tiêu đề

Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.0
Khóa học này cung cấp kiến thức, kỹ năng cho học viên trong công tác cài đặt, cấu hình và quản trị nền tảng VMware vSphere®, bao gồm VMware ESXi™ và VMware vCenter Server™, khóa học này dựa trên phiên bản ESXi 6.0 và vCenter Server 6.0.


Sau khi hoàn tất khóa học, học viên nắm bắt các tính năng của vSphere 6.0, trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác:

 • Mô tả trung tâm dữ liệu định nghĩa bởi phần mềm
 • Triển khai các ESXi host và tạo các máy ảo
 • Mô tả kiến trúc của vCenter Server
 • Triển khai vCenter Server instance hoặc VMware Center Server Appliance
 • Sử dụng vCenter Server để quản lí một ESXi host
 • Cấu hình và quản lí hạ tầng vSphere với VMware vSphere Client và VMware vSphere Web client
 • Cấu hình mạng ảo sử dụng vSphere standard switches
 • Cấu hình vCenter Server để quản lý các loại lưu trữ
 • Quản lý máy ảo, template, clones và snapshots
 • Tạo một vApp
 • Mô tả và sử dụng thư viện nội dung
 • Di chuyển các máy ảo sử dụng vMotion
 • Sử dụng VMWare vSphere Storage vMotion để di chuyển lưu trữ máy ảo
 • Theo dõi và quản lí tài nguyên
 • Sử dụng VMware vRealize Operations Manager để nhận biết và giải quyết những vấn đề của hệ thống thông qua thống kê và cảnh báo
 • Quản lý VMware vSphere® High Availability và VMware vSphere® Fault Tolerance
 • Sử dụng VMware vSphere® Replication™ và VMware vSphere® Data Protection™ để nhân bản các máy ảo và phục hồi dữ liệu
 • Sử dụng VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ clusters để nâng cao khả năng mở rộng của host
 • Sử dụng vSphere distributed switches để nâng cao khả năng mở rộng của network
 • Sử dụng VMware vSphere® Update Manager™ để quản lí các bản vá
 • Các chuyên viên quản trị hệ thống / hạ tầng trong doanh nghiệp
 • Các kỹ sư hệ thống / hạ tầng
 • Các chuyên viên vận hành, quản trị ESXi và vCenter Server

Kiến thức, kỹ năng quản trị hệ thống / hạ tầng trên Microsoft Windows hoặc Linux/Unix

1.      Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu tổng quan khóa học
 • Mục tiêu khóa học

2.      Tổng quan về Trung tâm dữ liệu ảo

 • Giới thiệu các thành phần cấu thành Trung tâm dữ liệu ảo
 • Mô tả lộ trình triển khai VMware vSphere đáp ứng kiến trúc điện toán đám mây

Cài đặt và sử dụng vSphere Client
3.      Khởi tạo các máy chủ ảo (Virtual Macchine)

 • Giới thiệu Virtual Machine, Virtual Machine Hardware và Virtual Machine Files
 • Triển khai máy chủ ảo đơn (Single Virtual Machine)

4.      VMware vCenter Server

 • Tổng quan kiến trúc vCenter Server
 • Tổng quan VMware® vCenterTM Single Sign-OnTM
 • Cài đặt và sử dụng vSphere Web Client
 • Tổng quan VMware® vCenterTM Server ApplianceTM
 • Cấu hình và quản lý vCenter Server Appliance
 • Quản lý vCenter Server Inventory Objects và License

5.      Cấu hình và quản lý hệ thống mạng ảo (Virtual Network)

 • Mô tả, khởi tạo và quản lý Switch chuẩn
 • Mô tả và tùy chỉnh các thuộc tính của Switch
 • Cấu hình Switch ảo với thuật toán cân bằng tải

6.      Cấu hình và quản lý vùng lưu trữ ảo (Virtual Storage)

 • Tổng quan các giao thức lưu trữ (Storage Protocol) và các tên thiết bị
 • Cấu hình ESXi  với iSCSI, NFS và Fibre Channel Storage
 • Khởi tạo và quản lý vSphere DataStore
 • Triển khai và quản lý VMware® Virtual SANTM

7.      Quản trị hệ thống máy chủ ảo

 • Sử dụng các mẫu và nhân bản trong công tác triển khai các máy chủ ảo
 • Điều chỉnh và quản lý các máy chủ ảo
 • Khởi tạo và quản lý các Virtual Machine Snapshots
 • Thực hiện chuyển đổi với vSphere vMotion và vSphere Storage vMotion
 • Khởi tại VMware vSphere® vAppTM

8.      Giám sát và quản lý tài nguyên hệ thống

 • Tổng quan các khái niệm về Virtual CPU và Memory
 • Mô tả các phương tức tối ưu hóa hiệu dụng CPU và Memory
 • Cấu hình và quản lý Resource Pools
 • Giám sát hiệu dụng tài nguyên với biểu đồ và cảnh bảo của vCenter Server Performance

 9.       Khả năng sẵn sàng cao (High Availability) và vượt lỗi (Fault Tolerance)

 • Tổng quan kiến trúc mới của vSphere High Availability
 • Cấu hình và quản lý vSphere HA Cluster
 • Tổng quan vSphere Fault Tolerance
 • Mô tả VMware vSphere® Replication

10.   Khả năng co giãn linh hoạt của hệ thống (Scalability)

 • Cấu hình và quản lý VMware vSphere® Distributed Resource SchedulerTM (DRS) Cluster
 • Cấu hình chế độ Enhanced vMotion Compatibility
 • Sử dụng kết hợp vSphere HA và DRS

11.   Quản lý các bản vá lỗi (Patch)

 • Sử dụng vSphere Update Manager để quản lý vá lỗi ESXi
 • Cài đặt vSphere Update Manager và vSphere Update Manager Plug-in
 • Khởi tạo Patch Baselines
 • Quét và khắc phục các Host

12.   Cài đặt các thành phần của VMware vSphere

 • Tổng quan các bước cài đặt ESXi
 • Mô tả các yêu cầu khởi động từ SAN
 • Các tùy chọn triển khai vCenter Server
 • Mô tả các yêu cầu  phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu của vCenter Server
 • Cài đặt vCenter Server trên nền Windows
Updating ....