Trang chủ » Training » WM644VN- IBM WebSphere Message Broker V8.0 System Administration

Tiêu đề

WM644VN- IBM WebSphere Message Broker V8.0 System Administration
Khóa học giới thiệu tổng quan về sản phẩm IBM Websphere Message Broker, tập trung vào nội dung quản trị hệ thống IBM Websphere Message Broker trên những nền tảng phân quyền như Windows và AIX.


Kết thúc khóa học này, học viên có thể:

 • Cài đặt và cấu hình một hệ thống IBM Websphere Message Broker 
 • Thiết lập, duy trì, và quản lý miền trung gian
 • Thực hiện các nhiệm vụ quản trị cơ bản đối với miền trung gian
 • Sử dụng giao diện câu lệnh và tính năng Khám phá IBM Websphere Message Broker để thực hiện quản trị
 • Sử dụng công cụ xác định lỗi để chẩn đoán và giải quyết các lỗi khi lập trình và chạy phần mềm 
 • Triển khai bảo mật cho hệ thống IBM Websphere Message Broker

 

Khóa học được thiết kế đặc biệt dành cho những cán bộ quản trị môi trường Message Broker, bao gồm cả các lập trình viên IBM Websphere Message Broker đồng thời cũng được trao quyền quản trị.

Học viên cần hoàn thành một trong các khóa học "IBM WebSphere MQ V7 System Administration" sau đây:

 • IBM WebSphere MQ V7 System Administration (AIX labs) (WM202) or (VM202)
 • IBM WebSphere MQ V7 System Administration (Linux labs) (WM203) or (VM203)
 • IBM WebSphere MQ V7.1 System Administration (using Windows for labs) (WM204), (VM204), or (ZM204)
 • IBM WebSphere MQ V7.1 System Administration (using Linux for labs) (WM206) or (VM206)

 

Học viên cũng cần có kinh nghiệp về môi trường hệ thông hoạt động Windows . Kinh nghiệm  về WebSphere Message Broker rất hữu ích, nhưng không bắt buộc.

 1. Course introduction
 2. WebSphere Message Broker overview
 3. Product installation, configuration, and security planning
 4. Exercise: WebSphere Message Broker setup and customization
 5. Using the WebSphere Message Broker Toolkit
 6. Exercise: Using the WebSphere Message Broker Toolkit
 7. Configuring and administering the broker
 8. Exercise: Administering the broker runtime components
 9. Implementing WebSphere Message Broker security
 10. Exercise: Administering broker security
 11. Monitoring and problem determination
 12. Exercise: Using trace facilities
 13. Exercise: Identifying runtime problems
 14. Monitoring broker and message flow performance
 15. Publish/subscribe implementation overview
 16. Exercise: Accessing broker statistics and configuring publication subscriptions
 17. Administering web services and JMS
 18. Exercise: Implementing web services and web services security
 19. Extending WebSphere Message Broker
 20. Exercise: Implementing a user-defined extension
 21. Configuring WebSphere Message Broker for high availability
 22. Course summary
Updating ....