Khóa Cloud Infrastructure Planning and Design v2

Khóa học Cloud Infrastructure Planning and Design cung cấp kiến thức và kỹ năng để thiết kế thành công một cơ sở hạ tầng đám mây hỗ trợ nhiều loại dịch vụ. Khóa học áp dụng cách tiếp cận “mở” và phác thảo cơ sở hạ tầng, nền tảng ứng dụng, 

và nền tảng quản lý đám mây là các lớp cơ bản trong đám mây, giúp bạn khám phá những nhu cầu kinh doanh và những thách thức đã dẫn dắt tổ chức để áp dụng giải pháp đám mây. Khóa học này nêu bật những lợi ích, thách thức, và cân nhắc các lựa chọn thiết kế và nhấn mạnh tầm quan trọng của thu thập các yêu cầu thích hợp trong quá trình thiết kế. Ngoài ra, học viên có cơ hội để thực hành những kỹ năng mới này trong khi thực hiện bài tập và phòng thí nghiệm. Khóa học này chuẩn bị cho học viên sử dụng Dell EMC.

Mục tiêu khóa học:  

 • Áp dụng các quy trình và kỹ thuật thiết kế có liên quan khi tạo ra thiết kế cơ sở hạ tầng đám mây hiệu quả.
 • Tạo thiết kế cơ sở hạ tầng đám mây nhằm giải quyết các yêu cầu và hạn chế kinh doanh đã được xác định trong quá trình đánh giá
 • Truyền đạt những lợi ích, thách thức và những cân nhắc của các công nghệ hỗ trợ đám mây khác nhau cũng như mức độ liên quan của chúng trong việc đáp ứng yêu cầu hoặc hạn chế kinh doanh.
 • Phát triển thiết kế cơ sở hạ tầng đám mây bao gồm các thành phần như quản lý đám mây, nền tảng ứng dụng, tài nguyên người tiêu dùng, khả năng kết hợp và đa đám mây cũng như khắc phục thảm họa.

Khóa học này dành cho các kiến trúc , nhà thiết kế nhà vấn tham gia vào việc lập kế hoạch thiết kế các thành phần sở hạ tầng đám mây

Học viên dự kiến sẽ là những chuyên gia kỹ thuật có ba năm kinh nghiệm thiết kế trở lên về lưu trữ, hệ điều hành, ảo hóa, mạng, kinh doanh liên tục hoặc khắc phục thảm họa. Các điều kiện tiên quyết được đề xuất bao gồm: Dell EMC Information Storage and Management, Dell EMC Cloud Infrastructure and Services, VMware Certified Professional (VCP) and Cisco Certified Network Associate (CCNA) 

Nội dung của khóa học này được thiết kế để hỗ trợ các mục tiêu của khóa học: 

Mô-đun: Giới thiệu về Thiết kế Đám mây

 • Thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số thông qua đám mây 
 • Cách tiếp cận, mục tiêu và phạm vi thiết kế cơ sở hạ tầng đám mây 
 • Vòng đời dự án thiết kế giải pháp đám mây 

Mô-đun: Thông số thiết kế

 • Kiến trúc tham chiếu đám mây 
 • Những cân nhắc chung về thiết kế cho cơ sở hạ tầng đám mây 

Mô-đun: Thu thập và phân tích dữ liệu

 • Quy trình và số liệu thu thập dữ liệu 
 • Công cụ thu thập dữ liệu 
 • Phân tích giá trị doanh nghiệp 
 • TCO và ROI 

Mô-đun: Kiến trúc giải pháp Tự làm

 • Tiêu chí lựa chọn 
 • Tính toán cân nhắc 
 • Cân nhắc về việc lưu trữ 
 • Cân nhắc về mạng 

Học phần: Kiến trúc giải pháp CI/HCI

 • Tiêu chí lựa chọn CI/HCI  
 • Chiến lược và cân nhắc thiết kế  

Mô-đun: Nền tảng quản lý đám mây (CMP)

 • Kiến trúc tham chiếu CMP  
 • Cơ sở hạ tầng CMP 
 • Tiêu chí lựa chọn CMP  
 • Cân nhắc thiết kế CMP  

Mô-đun: Kết hợp và Multicloud

 • Các trường hợp sử dụng kết hợp và đa đám mây  
 • Cân nhắc về thiết kế cho kết hợp và đa đám mây  
 • Những cân nhắc về khắc phục thảm họa  

Mô-đun: Nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng

 • Yêu cầu chính đối với nền tảng ứng dụng  
 • Tùy chọn xây dựng nền tảng ứng dụng  
 • Cân nhắc về thiết kế cho Do-It-Yourself  
 • Những cân nhắc về thiết kế khi sử dụng giải pháp PaaS 

Bạn vui lòng liên hệ với vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được vấn chi tiết về lộ trình học tập chi phí!   

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC