Khoá Data Protection and Management – DPM

Khóa học Quản Bảo vệ Dữ liệu (DPM) một khóa học độc đáo cung cấp sự hiểu biết toàn diện về các giải pháp bảo vệ dữ liệu khả năng sẵn cho việc bảo vệ dữ liệu hiện đại, bất kể dữ liệu nằmđâu, bao gồm Cloud, trung tâm dữ liệu hoặc các thiết bị edge. giúp các học viên ra quyết định thông thái về kiến trúc công nghệ bảo vệ dữ liệu trong một môi trường Công nghệ thông tin ngày càng phức tạp, nhanh chóng thay đổi với sự áp dụng của trung tâm dữ liệu được định nghĩa bằng phần mềm (SDDC) Cloud, Big Data, Social Edge. Khóa học này cung cấp hiểu biết mạnh mẽ về hạ tầng Công nghệ thông tin chống lỗi, sao lưu dữ liệu, giảm dữ liệu trùng lặp, sao chép dữ liệu, lưu trữ dữ liệu di chuyển dữ liệu chuẩn bị cho các khái niệm, công nghệ quy trình bảo vệ dữ liệu tiên tiến. Các học viên sẽ học các kỹ thuật bảo vệ dữ liệu dựa trên Cloud, bảo vệ dữ liệu cụ thể cho SDDC, các giải pháp bảo vệ dữ liệu lớn, dữ liệu trên Cloud thiết bị di động. Hơn nữa, khóa học bao gồm các lĩnh vực quan trọng đặc biệt về bảo mật dữ liệu bao gồm bảo vệ khỏi ransomware, khôi phục sau tấn công mạng cũng như nhu cầu mới nổi về quản quản trị dữ liệu. Khóa học này tiếp cận mở để tả tất cả các khái niệm công nghệ, được minh họa củng cố thêm bằng dụ sản phẩm liên quan của Dell. 

Sau khi hoàn thành khóa học này thành công, các học viên sẽ có khả năng:  

 • Giải thích kiến trúc bảo vệ dữ liệu và các thành phần cơ bản của nó. 
 • Đánh giá các kỹ thuật chống lỗi trong trung tâm dữ liệu. 
 • Miêu tả các phương pháp sao lưu dữ liệu và giảm dữ liệu trùng lặp. 
 • Miêu tả các phương pháp sao chép dữ liệu, lưu trữ dữ liệu và di chuyển dữ liệu. 
 • Miêu tả quy trình bảo vệ dữ liệu trong một trung tâm dữ liệu được định nghĩa bằng phần mềm. 
 • Trình bày các kỹ thuật bảo vệ dữ liệu dựa trên Cloud. 
 • Miêu tả các giải pháp khác nhau để bảo vệ dữ liệu lớn, dữ liệu trên Cloud và dữ liệu trên thiết bị di động. 
 • Miêu tả các điều khiển bảo mật và quy trình quản lý trong môi trường bảo vệ dữ liệu.

 

Khóa học phù hợp với mọi đối tượng

Để hiểu nội dung và hoàn thành khóa học này thành công, người tham gia cần phải  

 • Có kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu.  
 • Có kinh nghiệm trong quản lý bảo vệ dữ liệu cũng có thể dễ dàng tiếp thu nội dung khóa học. 

Giới thiệu về Bảo vệ Dữ liệu  

 • Bảo vệ Dữ liệu Cơ bản  
 • Trung tâm Dữ liệu  
 • Giải pháp Bảo vệ và Khả năng Sẵn Có  

Kiến trúc Bảo vệ Dữ liệu

 • Nguồn Dữ liệu – Ứng dụng và Hệ ảo hóa  
 • Nguồn Dữ liệu – Lưu trữ chính  
 • Ứng dụng Bảo vệ và Lưu trữ  
 • Bảo mật và Quản lý Dữ liệu  

Các Kỹ thuật Chống Lỗi

 • Tổng quan về Kỹ thuật Chống Lỗi  
 • Các Kỹ thuật Chống Lỗi – Máy tính và Mạng  
 • Các Kỹ thuật Chống Lỗi – Lưu trữ  
 • Các Kỹ thuật Chống Lỗi – Ứng dụng và Khu vực Khả dụng  

Sao lưu Dữ liệu

 • Giới thiệu về Sao lưu  
 • Topologies Sao lưu  
 • Các Phương pháp Sao lưu  

Data Deduplication

 • Tổng quan về Data Deduplication 
 • Granularity và Các Phương pháp Data Deduplication 

Sao chép Dữ liệu

 • Tổng quan về Sao chép Dữ liệu  
 • Sao chép Dữ liệu Cục bộ  
 • Sao chép Dữ liệu Xa  

Lưu trữ Dữ liệu

 • Tổng quan về Lưu trữ Dữ liệu  
 • Thao tác Lưu trữ và Lưu trữ  

Di chuyển Dữ liệu

 • Di chuyển Dữ liệu dựa trên SAN  
 • Di chuyển Dữ liệu dựa trên NAS  
 • Di chuyển Dữ liệu dựa trên Máy chủ  
 • Di chuyển Dữ liệu dựa trên Ứng dụng  

Bảo vệ Dữ liệu trong Trung tâm Dữ liệu Được Định nghĩa bằng Phần mềm

 • Tổng quan về Trung tâm Dữ liệu Được Định nghĩa bằng Phần mềm  
 • Máy Tính, Lưu trữ và Mạng Được Định nghĩa bằng Phần mềm • Quy trình Bảo vệ Dữ liệu trong SDDC  

Bảo vệ Dữ liệu Dựa trên Đám Mây

 • Tổng quan về Đám Mây  
 • Bảo vệ Dữ liệu Dựa trên Đám Mây  
 • Lưu trữ Dữ liệu Dựa trên Đám Mây  

Bảo vệ Dữ liệu Lớn và Dữ liệu Thiết bị Di Động

 • Tổng quan về Dữ liệu Lớn  
 • Bảo vệ Dữ liệu Lớn  
 • Bảo vệ Thiết bị Di Động  

Bảo mật Môi trường Bảo vệ Dữ liệu

 • Tổng quan về Bảo mật Dữ liệu  
 • Mối đe dọa Bảo mật trong Môi trường Bảo vệ Dữ liệu  
 • Các Điều khiển Bảo mật trong Môi trường Bảo vệ Dữ liệu – 1  
 • Các Điều khiển Bảo mật trong Môi trường Bảo vệ Dữ liệu – 2  
 • Khôi phục sau Tấn công Mạng  

Quản lý Môi trường Bảo vệ Dữ liệu

 • Giới thiệu về Quản lý Bảo vệ Dữ liệu  
 • Quản lý Hoạt động – 1  
 • Quản lý Hoạt động – 2 

Bạn vui lòng liên hệ với vấn viên qua mục chat trên website hoặc gọi đến số 024 3771 0668 để được vấn chi tiết về lộ trình học tập chi phí

Top khoá học

				
					
				
			

Đánh giá của đối tác & học viên

Các chuyên gia và sinh viên công nghệ tiềm năng bước ra từ iPMAC nói gì về khóa học?

Tìm kiếm khóa học

Nhận tư vấn

(024) 3771 0668

ĐĂNG KÝ HỌC